فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٢٧: اگر فراق تو زین سان اثر کند روزی

اگــر فــراق تــو زیـن ســان اثــر کــنـد روزیمـرا بـخـون جـگـر دیده تـر کـند روزیازین نکوتـرم ای دوست گر نخـواهی داشتغـم تـو حـال مـرا زین بـتـر کـند…

اگــر فــراق تــو زیـن ســان اثــر کــنـد روزیمـرا بـخـون جـگـر دیده تـر کـند روزی
ازین نکوتـرم ای دوست گر نخـواهی داشتغـم تـو حـال مـرا زین بـتـر کـندروزی
بــریـن خـرابــه کـه مـحـنـت ازو نـمـی گـذردامید هسـت که دولت گذر کند روزی
اگــر بـــبـــاغ بـــقــاصــر صــرفــنــا نــرســـدشجر شکوفه شکوفه ثمر کند روزی
وگـر بــجــانـب عــمـان کــنـد ســحــاب گـذرصـدف ز قـطـره بـاران گهر کـند روزی
چو اهل وجد زخود بی خبر شوم چو کسیمــرا زآمــدن تــو خــبـــر کــنــد روزی
بــود کــه بــخــت بــشــمــع عــنــایـت ایـزدچــراغ مـرده مـا بــاز بــر کــنـد روزی
زبــاغ وصـل تــو درویـش مـیـوه یـی بــخـورددرخـت دولـت اگـر هیچ بـرکـند روزی
بــوصـل هـجــر مـبــدل شـود عـجــب نـبــودخـدای قـادر شـب را اگـر کـنـد روزی
بـــرای دیــدن روی تـــو چــشــم مــی دارمکه بـخـت کور مرا دیده ور کـند روزی
مــبـــاش ایــمــن از آه ســیــف فــرغــانــیکـه نالـه شـب او هم اثـر کـند روزی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج