فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٢٦: می زنم گرم زبس تیشه خود بر رگ سنگ

می زنم گرم زبـس تیشه خود بـر رگ سنگمـی زنـد پــیـچ وخــم مـوی بــر آذررگ ســنـگتــا شـد از سـرمـه وحـدت نـظـر مـن روشـنرشـتــه تــجــلـی اســت مـرا هـ…

می زنم گرم زبـس تیشه خود بـر رگ سنگمـی زنـد پــیـچ وخــم مـوی بــر آذررگ ســنـگ
تــا شـد از سـرمـه وحـدت نـظـر مـن روشـنرشـتــه تــجــلـی اســت مـرا هـر رگ ســنـگ
بـیسـتـون را مـنـم آن کـوهـکـن آتـشـدسـتکه شده است از عرقم رشته گوهر رگ سنگ
نیست روشن گهر از سخـتـی دوران دلتـنگخـون یـاقـوت هـمـان جـوش زنـد دررگ سـنـگ
شـکـوه از سـخـتـی ایام زکـم ظـرفـیهاسـتجـوی شـیر اسـت مرا پـیش نظر هررگ سـنگ
کـه دگـر دسـت بـرآورد بـه شـیـرین کـاری ؟کـه شـد از جــوش حـلـاوت شـکـر رگ سـنـگ
شـد بـه فـرهـاد ز کـیفـیـت حـسـن شـیرینبـیسـتـون رطـل گـران وخـط سـاغـر رگ سـنگ
از دل ســخــت مـحــال اســت بــرون آیـد آهدر کـف سـنگ بـود عـاجـز و مضـطـررگ سـنگ
از دم تـیشـه آتـش نـفـس مـن کـرده اسـتعـلـم انـگـشــت بــه زنـهـار مـکـرر رگ ســنـگ
تــیـغ کــهـســار درآیـد بــه نــظــر جــوهـرداربـس کـه پـیچـیده زسـوز دل مـن هررگ سـنگ
آنـقـدر گـوش بــه افــســانـه غــفــلـت دادمکـه شـد از خــواب گـرانـم مـژه تــررگ ســنـگ
نـیـسـت از زخــم زبــان سـنـگـدلـان را پــروانـگـشـایـد دهـن شـکـوه ز نـشـتـر رگ سـنـگ
بیستون بس که شد از کشتن فرهاد غمینمژه اشـک فـشـان اسـت سـراسـر رگ سـنگ
خـون فـرهاد مـحـال اسـت کـه پـامـال شـودکه بـه خونخواهی او بـستـه کمرهر رگ سنگ
دل مـخــور در طـمـع مـزد کـه سـازد ز شـراردهـن تــیـشــه فــرهــاد پــر از زر رگ ســنــگ
نــر م کــن نــرم رگ گــردن خـــود را زنــهــارکـه زسـخـتـی نشـود رشـتـه گوهر رگ سـنگ
صـائب از شـوق گـهر جـوش نشـاطـی دارمکــه رگ ابــر بــهـارســت مـرا هـر رگ ســنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج