فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤٢٦: ای آنکه عشق تو دل جانست وجان دل

ای آنکه عشق تـو دل جـانست وجان دلمـهـرت نـهـاده لـقـمـه غـم در دهـان دلوصـل تـو قـلـب دل طـلـبـد از مـیـان جـانذکـر تــو گـوش جـان شـنـود از زبــان دل…

ای آنکه عشق تـو دل جـانست وجان دلمـهـرت نـهـاده لـقـمـه غـم در دهـان دل
وصـل تـو قـلـب دل طـلـبـد از مـیـان جـانذکـر تــو گـوش جـان شـنـود از زبــان دل
عـشـقت چـو صـبـح در افق جـان کند اثـرپـــر آفــتــاب ومــاه شــود آســمــان دل
جـانم بـجـام غـم همه خـون جـگـر خـوردتــا دل دمـی از آن تــو بــاشـد تــوآن دل
گـر عـشـق تــو بــود ز ازل در مـیـان جـانهـمـچـون ابــد پـدیـد نـبــاشـد کـران دل
چـون زر بــسـکـه مـلـکـان نـام دارتـسـتهـر گـوهـری کـه طـبـع بــر آرد زکـان دل
از رنگ وبـوی تـو دهدم همچـو گل نشـانهر غنچه یی که بـشکفد از بوستان دل
این بـیتـهـا کـه بـهر تـو گـفـتـیم هر یکـییک عشق نامه است بسر بر نشان دل
ازهر چه آن بدوست تعلق نداشت سیفبـگشای پـای جـان بـگسل ریسمان دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج