فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٢٥: نیست از منصور اگر مستانه می گوید سخن

نیسـت از منصـور اگـر مـسـتـانه می گـوید سـخـناز زبــان شــمــع ایـن پــروانـه مــی گــویـد ســخــننیست گوش حق شنو، ورنه مسلسل همچو موجنـه صــدف زان گـ…

نیسـت از منصـور اگـر مـسـتـانه می گـوید سـخـناز زبــان شــمــع ایـن پــروانـه مــی گــویـد ســخــن
نیست گوش حق شنو، ورنه مسلسل همچو موجنـه صــدف زان گـوهـر یـکــدانـه مـی گـویـد ســخــن
غــافــل از ســررشــتــه آن گـوهـر یـکـدانـه اســتزاهـدی کـز سـبــحــه صـد دانـه مـی گـویـد سـخــن
نـیـسـت گـوش اهـل عـالـم مـحـرم اسـرار عـشـقزین سـبـب بـا خـویشـتـن دیوانه مـی گـوید سـخـن
شـیـشـه نـامـوس خــود را مـی زنـد بــر کـوه قـافپـیش خـم هر کـس کـه از پـیمانه می گـوید سـخـن
آب حــیــوان را بـــه بـــاد بــی نــیــازی مــی دهــدبــادپــیـمـایـی کــه بــیـدردانـه مـی گــویـد ســخــن
صـحـبــت پــیـر مـغـان بــر نـوجـوانـان بــار نـیـسـتچـون پـدر بــا کـودکـان طـفـلـانـه مـی گـویـد سـخـن
هر کـه را از هوشـمـندی هسـت در سـر نشأه ایچون به مستان می رسد، مستانه می گوید سخن
مـهر بـر لـب زن کـه بـر خـامـی دلـیل ناطـق اسـتبـاده چـنـدانـی کـه در مـیـخـانـه مـی گـویـد سـخـن
کـوه از یـک حـرف نـاسـنـجـیـده مـی گـردد سـبـکوای بـر آن کـس کـه بـی بـاکـانـه مـی گـوید سـخـن
خـــار دیـــوار تـــو بـــا نـــظـــارگـــی و بـــاغـــبـــانز دل آزاری بــه یـک دنــدانــه مــی گــویــد ســخــن
هــر کــه از آب حــرام رشــوت آبـــســتـــن نــشــدتـیـغ اگـر بــاشـد طـرف، مـردانـه مـی گـویـد سـخـن
هــر کــه دارد صــائب از حــال گــرانــبـــاران خــبــربــا گـرانـجــانـان سـبــکـروحـانـه مـی گـویـد سـخـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج