فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٢٤: وقتت خوش وقتت خوش حلوایی و شکرکش

وقـتـت خـوش وقـتـت خـوش حـلوایی و شـکرکشجـمشـید تـو را چـاکـر خـورشـید تـو را مفـرشبــخــرام بــیـا کــایـن دم والـلـه کـه نـمـی گـنـجــدنی میوه و نی …

وقـتـت خـوش وقـتـت خـوش حـلوایی و شـکرکشجـمشـید تـو را چـاکـر خـورشـید تـو را مفـرش
بــخــرام بــیـا کــایـن دم والـلـه کـه نـمـی گـنـجــدنی میوه و نی شیوه نی چرخ و مه و مه وش
جــز مــا و تــو و جــامـی دریـا کــف خــوش نـامـیچون دیگ مجـوش از غم چون ریگ بـیا درکش
زان سـوی چـو بـگذشتـم شش پـنج زنش گشتـمیا رب که چـه ها دارد زان جـانب پـنج و شـش
نــاســاخــتــه افــتـــادم در دام تـــو ای خــوش دمای بــــــاده در بـــــاده ای آتـــــش در آتـــــش
نی بس کن و نی بس کن خود را همه اخرس کنکاین نیسـت قـرائاتـی کش فـهم کند اخـفـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج