فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ٤٢٣: پای سعی دیگران آمد گر از صحرا به سنگ

پـای سـعـی دیگران آمد گر از صـحـرا بـه سـنگدر وطـن آمـد مـرا از خـواب سـنـگـین پـا بـه سـنـگبـر دل پـرخـون عـاشـق نـیسـت کـوه غـم گـرانمـی زنـد پـهـلـ…

پـای سـعـی دیگران آمد گر از صـحـرا بـه سـنگدر وطـن آمـد مـرا از خـواب سـنـگـین پـا بـه سـنـگ
بـر دل پـرخـون عـاشـق نـیسـت کـوه غـم گـرانمـی زنـد پـهـلـو بـه زور بــاده ایـن مـیـنـا بـه سـنـگ
خــنـده کـبــک از تــرحــم هـایـهـای گـریـه شـدتــا کـه را در کـوهـسـار عـشـق آمـد پــابــه سـنـگ
از شکسـت زلف کی گردد پـریشـان خـاطرش ؟آن که چـندین شـیشـه دلی را زند یکـجـابـه سـنگ
بــاد عــکــس مــراد آیـیـنــه اش صــورت پــذیــرآن کـه از سـنـگـین دلـی زدشـیشـه مـارابـه سـنگ
نیست چز دندان شکستن چاره ای کج بحث راازدم عــقــرب گـره نـتــوان گـشــود الـا بــه ســنـگ
گــر نـگــشــتــی جــذبــه فــرهـاد دامـنـگــیـر اوکی ز شوخی می گرفتی نقش شیرین پابه سنگ
من بـه افسـون نرم کردم آن دل چـون سـنگ راجـوی شیر از تـیشه گر فرهاد کرد انشـا بـه سـنگ
راه سـخـت وهمـراهـان نـاسـاز ومـرکـب کـنـدروهـیـچ رهـرو را چــنـدیـن جــا نـیـایـد پــابــه ســنـگ
همچنان در جـستـجوی رزق خودسر گشتـه امگرچـه گشـتـم چـون فـلاخـن قـانع ازدنیا بـه سـنگ
بـیش و کـم رابـا نظـر سـنجـند روشـن گـوهراناحـتـیـاجـی نـیـسـت مـیـزان قـیـامـت رابــه سـنـگ
بــا گـرانـجـانـی بـه مـعـراج هـنـر نـتـوان رسـیـدسـخـت دشـوارسـت سـیـر عـالـم بــالـابــه سـنـگ
آب چــشــم مــن نــدارد در دل ســخــت تــوراهورنه سـازد چـشمه حـکم خـویش رااجـرابـه سـنگ
نـاتـوانـی عـقـده هـای سـهـل رامـشـکـل کـنـدخـامـه هـای سـسـت راازنـقـطـه آیـد پـابــه سـنـگ
بــود از ســنــگ مــلــامــت مــهــره گــهـواره امنیسـت امـروز از جـنـون ربـط مـن شـیدا بـه سـنـگ
حـرف سـخـت ازبـردبـاری بـر دل مـابـار نـیسـتمـی دهـد پــهـلـو درخــت مـیـوه دار مـابــه ســنـگ
آه کــز خـــواب گــران درراه ســـیــل حـــادثـــاتهمچـو دسـت آسـیا رفـتـه اسـت پـای مابـه سـنگ
بــر دل پــرخــون نـدارد سـخــتــی ایـام دســتنیسـت مـمـکـن کـشـتـی آید در دل دریا بـه سـنگ
از دل شـب تــیـرگـی بــســیـاری انـجــم نـبــرداز ســر مـجــنـون کـجــا بــیـرون ســودابــه ســنـگ
مـی شـود از مـهـره مـوم ایـن زمـان دنـدانـه داربـود اگر چـون تـیشـه چـندی ناخـنم گیرا بـه سـنگ
گر بـه سـنگ آمد ز سـاحـل کشتـی امید خـلقصــائب آمـد کــشــتــی مـا در دل دریـا بــه ســنـگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج