فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 مرداد 1403

شماره ٤٢٢: کجایی ای سر کوی تو از جهان بیرون

کـجــایـی ای سـر کـوی تــو از جــهـان بــیـرونزمــیـن راه تــو از زیــر آســمــان بــیــرونگــدای کـــوی تـــرا پـــایــه از فـــلــک بـــر تـــرهمای …

کـجــایـی ای سـر کـوی تــو از جــهـان بــیـرونزمــیـن راه تــو از زیــر آســمــان بــیــرون
گــدای کـــوی تـــرا پـــایــه از فـــلــک بـــر تـــرهمای عشـق تـرا سـایه از جـهان بـیرون
کـسـی کـه پــای نـهـد در ره تـو از سـر صـدقچو لا مکان قدمش بـاشد از مکان بـیرون
مـراسـت عـشـق تـو روشـن نـگـردد آنـکـس راکـه او ز دل نـکـنـد دوسـتـی جـان بـیرون
غـــمـــت بـــرون رود از دل اگـــر تـــوان کـــردنتـــری زآب جــدا ونــمــک زنــان بـــیــرون
زبــحـر عـشـق تــو دل صـد هـزار مـوج بــخـوردهنوز مـی کـند از تـشـنگـی زبـان بـیرون
بـــشـــر زآدم وعــشـــاق زاده از عــشــقــنــداز آســمــان بــدر آیـنـد اخــتــران بــیـرون
یـقـیـن شـنـاس کـه عـشـقـسـت راه تـا بــروددل فــراخ تــو از تــنـگـی گــمـان بــیـرون
زجان نشانه خوهد این سخن که از دل راستچـو تـیـر مـی رود از خـانـه کـمـان بـیرون
ایـــا رونـــده صـــاحـــب درون گـــر از دل خـــودکنی غـم دو جـهان را یکـان یکـان بـیرون
چـو رسـم هسـتـی تـو محـو گشت آن جـان رااگـر بـجـوینـد از خـود مـده نـشـان بـیرون
بـیمـن عـشـق چـو از خـویشـتـن بـرون رفـتـیدگر ز خویشتن آن دوست را مدان بیرون
اگــر چــه مــردم بـــا تـــو بـــرادران بـــاشــنــدتـو کنج خانه گزین جـمله را بـمان بـیرون
ازیـن مــقــام خــطــرنــاک ســیـف فــرغــانــیزهمت اسـب کن وبـرنشـین بـران بـیرون

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج