فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢٢: سر به زانوماندگان را طاق می گردد سخن

سر به زانوماندگان را طاق می گردد سخنچـون مـه نو شـهره آفـاق می گـردد سـخـنمی کـند جـمـعـیت دل گـفـتـگـو را مـنتـظـماز پـریشـان خـاطری اوراق می گردد سـ…

سر به زانوماندگان را طاق می گردد سخنچـون مـه نو شـهره آفـاق می گـردد سـخـن
می کـند جـمـعـیت دل گـفـتـگـو را مـنتـظـماز پـریشـان خـاطری اوراق می گردد سـخـن
گـر بـیـفـشـارنـد پـای خـامـه را اربــاب فـکـرزود با عرش برین هم ساق می گردد سخن
بـکـر معـنی را بـود در سـادگی حـسـن دگربــی صـفـا از زیـور اغـراق مـی گـردد سـخـن
می کـند گـه در مـزاج سـردمـهران کـار زهرگـاه زهـر غـصـه را تـریاق مـی گـردد سـخـن
می کـند این آب روشـن را روان اسـتـادگـیاز تأمـل شــهـره آفــاق مـی گــردد ســخــن
رشـتـه را اندازد از چـشـم گـهر صـائب گـرهنـاگـوار طـبــع از اغـلـاق مـی گـردد ســخــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج