فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٢٢: جلوه های مختلف دارد شراب لاله رنگ

جـلـوه های مـخـتـلـف دارد شـراب لـالـه رنگآب، جـوهر مـی شـود درتـیغ و در آیینه زنگخـشم دل را غوطه درزنگ قسـاوت می دهدبـرنـمـی خـیزد سـیاهی از سـر داغ …

جـلـوه های مـخـتـلـف دارد شـراب لـالـه رنگآب، جـوهر مـی شـود درتـیغ و در آیینه زنگ
خـشم دل را غوطه درزنگ قسـاوت می دهدبـرنـمـی خـیزد سـیاهی از سـر داغ پـلـنـگ
راسـت نـایـد صـحـبـت پـیـرو جـوان بـایـکـدگـرپــربــرون آرد درآغـوش کـمـان تــیـر خــدنـگ
انـدکـی دارد خــبــر از حــال دل دربــنـد زلـفهر مسلمانی که افتـاده است در قید فرنگ
داغ مـی رویـانـد از دل خــالـهـای عــنـبــریـنمیکشد درخـون نگه را چـهره های لاله رنگ
یک سـر مو در اطـاعـت گرچـه کوتـاهی نکردبا دل من زلف او دارد همان صد حلقه جنگ
ایـن هـمـا از بــیـضــه فــولـاد مـی آیـد بــروندامـن دولـت بـه آسـانی نمی آید بـه چـنگ
نیست حرف سخت برخاطر گران آن را که زدشیشه ناموس را بـر سنگ صائب بی درنگ

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج