فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢١: ندامت بود بار مطلوب خشک

نـدامـت بـود بــار مـطـلـوب خـشـکمــپــیـونـد زنـهـار بــا چــوب خــشــکبــه نــخــل ثــمــردار پــیــونــد کــنمده دل چو قمری بـه محبـوب خشکمزن بـا خ…

نـدامـت بـود بــار مـطـلـوب خـشـکمــپــیـونـد زنـهـار بــا چــوب خــشــک
بــه نــخــل ثــمــردار پــیــونــد کــنمده دل چو قمری بـه محبـوب خشک
مزن بـا خـط سـبـز چـین بـر جـبـینکه سوهان روح است مکتـوب خشک
مگر بوی یوسف به کنعان گذشت؟که چون سرو شد تازه یعقوب خشک
بــه اهـل خــرابــات مـفــروش زهـدکـه آتـش فـتــد زود در چـوب خـشـک
بـــــود زاهــــد ژاژخــــا را کــــلــــامچـو گردی که خـیزد ز جـاروب خـشک
ز آیـیـنــه ســیــراب نــتــوان شــدنگـذشـتـیم صـائب ز مطـلـوب خـشـک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج