فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٢١: در محبت راز سر پوشیده نتوان یافتن

در محـبـت راز سـر پـوشـیده نتـوان یافتـندر قـیـامـت نـامـه پــیـچـیـده نـتـوان یـافـتــنمور را ملک سلیمان درنمی آید بـه چشمدر قــیـامــت دیـده نــادیـ…

در محـبـت راز سـر پـوشـیده نتـوان یافتـندر قـیـامـت نـامـه پــیـچـیـده نـتـوان یـافـتــن
مور را ملک سلیمان درنمی آید بـه چشمدر قــیـامــت دیـده نــادیـده نـتــوان یـافــتــن
از رگ خامی اثـر در بـاده جوشیده نیستخواب در چشم به خون غلطیده نتوان یافتن
صـیـقـل آیینـه آب روان اسـتـادگـی اسـتبـی تـامـل گـوهـر سـنـجـیده نـتـوان یـافـتـن
دل بـه زلـف و وعـده پـا در هوای او مـبـندراسـتـی در مـوی آتـش دیده نـتـوان یـافـتـن
شرم حسن از باده گلگون شود هشیارتردولـت بــیـدار را خــوابــیـده نـتــوان یـافــتــن
دامن تسلیم را صائب بـه دست آورده ایمدر بــسـاط مـا دل غـم دیـده نـتـوان یـافـتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج