فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٢١: ای یوسف مه رویان ای جاه و جمالت خوش

ای یوسف مه رویان ای جـاه و جـمالت خـوشای خـسرو و ای شیرین ای نقش و خـیالت خـوشای چـهـره تــو مـه وش آبــسـت و در او آتــشهــم آتـــش تـــو نـــادر هــ…

ای یوسف مه رویان ای جـاه و جـمالت خـوشای خـسرو و ای شیرین ای نقش و خـیالت خـوش
ای چـهـره تــو مـه وش آبــسـت و در او آتــشهــم آتـــش تـــو نـــادر هــم آب زلـــالـــت خـــوش
ای صورت لطف حق نقش تو خوشست الحقای نـقـش تــو روحــانـی وی نـور جــلـالـت خــوش
ای مـسـتـی هوش آخـر در مـهر بـجـوش آخـردر وصـل بــکـوش آخــر ای صـبــح وصـالـت خــوش
ای روز ز روی تـــو شـــب ســـایــه مــوی تـــوچــون مـاه بــرآ امـشـب ای طـالـع و فـالـت خـوش
گـر لـطـف و وصـال آری ور جــور و مـحــال آریآمـیـخـتــه ای بــا جـان ای جـور و مـحـالـت خـوش
دل گــفــت مـرا روزی ســالــی گــذرد زان مـهجان گفت به گوش دل کای دل مه و سالت خوش
تــبــریـز بــگـو آخـر بــا غـمـزه شـمـس الـدیـنکـای فـتــنـه جــادویـان ای سـحـر حـلـالـت خـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج