فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢٠: زلف تو نفس در جگر باد کند مشک

زلـف تــو نـفــس در جــگـر بــاد کــنـد مـشــکآهوی تـو خـون در دل صـیاد کند مشـکدر هیچ سری نیست که سودای ختن نیستتـا نغز که از بـوی خـود آبـاد کند مشـ…

زلـف تــو نـفــس در جــگـر بــاد کــنـد مـشــکآهوی تـو خـون در دل صـیاد کند مشـک
در هیچ سری نیست که سودای ختن نیستتـا نغز که از بـوی خـود آبـاد کند مشـک
تــا هـسـت سـخــن، زنـده بــود نـام سـخـنـورارواح غـزالـان خــتــا شــاد کـنـدمـشـک
در زیــر فــلــک دل چــه پــر وبــال گــشــایــد؟در نافه سربـستـه چـه فریاد کند مشک
بــیـخـواسـت جـهـد ازجــگـر سـوخـتــه اش آههرگـاه کـه ازناف خـتـن یاد کـند مشـک
گـر راه تــو افــتــد بــه خــتــا، آهـوی چــیـن رابــرگـرد تــو گـردانـد و آزاد کـنـد مـشـک
بـــیــرون نــتــوانــد شــدن ازکــوچــه آن زلــفصـد سـال اگر همرهی بـاد کند مشـک
تــــا گـــرد ســـر زلـــف دلـــاویـــز تــــو گـــردداز نـکـهت خـودبـال پـریزاد کـنـد مـشـک
فـــارغ بـــود ازمــنــت قـــاصـــد دل خـــونــیــنصد نامه براز بوی خود ایجاد کند مشک
در چــشـم غـزالـان خــتــا خــواب شـود خــونافـسـانه زلف تـو چـو بـنیاد کـند مشـک
بــهــر جــگــر زخــمــی مــا چــرخ ســیـه کــارهرشام ز خـون شفق ایجـاد کند مشک
چــون خــامــه صــائب گــره نــافــه گــشــایـددامـان زمـین را خـتـن آبـاد کـند مـشـک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج