فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٢٠: رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینش

رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینشصد رحـمت هر ساعت بـر جـانش و بـر دینشهـر لـحــظـه و هـر ســاعـت یـک شـیـوه نـو آردشـیـریـنـتـر و نـادرتـر زان شـیـوه…

رویش خوش و مویش خوش وان طره جعدینشصد رحـمت هر ساعت بـر جـانش و بـر دینش
هـر لـحــظـه و هـر ســاعـت یـک شـیـوه نـو آردشـیـریـنـتـر و نـادرتـر زان شـیـوه پـیـشـیـنـش
آن طــره پـــرچــیــن را چــون بـــاد بـــشــورانــدصد چـین و دو صد ماچـین گم گردد در چینش
بــر روی و قـفـای مـه سـیـلـی زده حــســن اوبــر دبــدبـه قـارون تـسـخـر زده مـسـکـیـنـش
آن مـاه کـه مـی خـنـدد در شـرح نـمـی گـنـجـدای چشم و چراغ من دم درکش و می بینش
صــد چـــرخ هــمــی گــردد بـــر آب حـــیــات اوصـد کـوه کـمـر بـنـدد در خـدمـت تـمـکـیـنـش
گـولی مگـر ای لولی این جـا بـه چـه می لولیرو صـید و تـماشـا کـن در شـاهی شـاهینش
گـر اسـب نـدارد جــان پــیـشـش بــرود لـنـگـانبــنـشـانـد آن فـارس جـان را سـپـس زیـنـش
ور پــای نــدارد هـم ســر بــنـدد و ســر بــنـهـدمـانـنـد طـبــیـب آیـد آن شــاه بــه بــالـیـنـش
عشـقسـت یکی جـانی دررفتـه بـه صـد صورتدیـوانـه شــدم بــاری مــن در فــن و آیـیـنـش
حــســن و نـمـک نـادر در صــورت عـشــق آمـدتا حسن و سکون یابـد جان از پـی تسکینش
بــر طـالـع مـاه خـود تــقـویـم عـجـب بــسـت اوتـقـویـم طـلـب مـی کـن در سـوره والـتـینـش
خـورشید بـه تـیغ خـود آن را که کشـد ای جـاناز تـابـش خـود سـازد تـجـهیزش و تـکـفـینش
فــرهـاد هـوای او رفــتــســت بــه کــه کــنــدنتــا لـعـل شـود مـرمـر از ضـربــت مـیـتــیـنـش
مـن بـس کـنـم ای مـطـرب بـر پـرده بـگـو این رابــشـنـو ز پــس پــرده کـر و فـر تـحـسـیـنـش
خـامـش کـه بـه پـیـش آمـد جـوزیـنـه و لـوزیـنـهلــوزیـنـه دعــا گــویـد حــلــوا کــنـد آمــیـنـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج