فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤١٩: آن یار ترش رو را این سوی کشانیدش

آن یـار تــرش رو را ایـن ســوی کـشــانـیـدشزین ساغر خندان رو جامی بـچشانیدشزین باده نخوردست او زان بارد و سردست اوبـا این همه بـدهیدش جامی بـپزانیدشاو…

آن یـار تــرش رو را ایـن ســوی کـشــانـیـدشزین ساغر خندان رو جامی بـچشانیدش
زین باده نخوردست او زان بارد و سردست اوبـا این همه بـدهیدش جامی بـپزانیدش
او ســرکــه چـــرا آرد غــوره ز چــه افــشــاردزان زهر همی بـارد تـا جـملـه بـدانیدش
آن بـــاده انــگـــوری نـــفـــزایــد جـــز کـــوریپـهلـوی چـنین بـاده بـالـلـه منشـانیدش
بــاشـد بــودش سـکـتــه در گـور نـبــایـد کـردزین آب خضر یک کف در حلق چکانیدش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج