فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤١٨: ریاضت نیست پیش ما همه لطفست و بخشایش

ریاضت نیسـت پـیش ما همه لطفست و بـخـشایشهمه مهرسـت و دلداری همه عیش اسـت و آسـایشهـر آنـچ از فـقـر کـار آیـد بــه بــاغ جــان بــه بــار آیـدبــه مــا…

ریاضت نیسـت پـیش ما همه لطفست و بـخـشایشهمه مهرسـت و دلداری همه عیش اسـت و آسـایش
هـر آنـچ از فـقـر کـار آیـد بــه بــاغ جــان بــه بــار آیـدبــه مــا از شــهــریــار آیـد و بــاقــی جــمــلــه آرایـش
همـه دیدسـت در راهش همـه صـدرسـت درگـاهشوگـر تـن هسـت در کـاهش بـبـین جـان را تـو افـزایش
بــبــیـن تــو لـطـف پــاکـی را امـیـر ســهـمـنـاکـی راکـه او یک مـشـت خـاکـی را کـنـد در لـامـکـان جـایش
بـسـی کـوران و ره شـینـان از او گـشـتـنـد ره بـینـانبسی جان های غمگینان چو طوطی شد شکرخایش
بـسی زخمست بـی دشنه ز پـنج و چار وز شش نهز عشـق آتـش تـشـنه که جـز خـون نیسـت سـقایش
زهی شیرین که می سوزم چو از شمعش بـرافروزمزهــی شـــادی امـــروزم ز دولـــت هـــای فـــردایــش
چـرا مـن خـاکـی و پـسـتـم ازیرا عـاشـق و مـسـتـمچـرا من جـمله جـانسـتـم ز عشق جـسـم فرسـایش
بـه پـیش عاشقان صف صف بـرآورده بـه حاجـب کفز زخـم اوسـت دل چـون دف دهـان از نـالـه سـرنـایش
از او چونست این دل چون کز او غرقست ره ره خونوز او غـوغـاسـت در گـردون و نـالـه جـان ز هـیـهـایـش
دلـا تــا چـنـد پــرهـیـزی بــگـو تـو شـمـس تـبــریـزیبــنـه ســر تــو ز ســرتــیـزی بــرای فـخــر بــر پــایـش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج