فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤١٨: دل را نکند گریه ز اندوه جهان پاک

دل را نــکــنــد گــریــه ز انــدوه جــهــان پـــاکازداغ بــه بــاران نـشـود لـالـه سـتـان پـاکاز پــرتــو خــورشـیـد دلـم داغ و کـبــاب اسـتکآمد به ج…

دل را نــکــنــد گــریــه ز انــدوه جــهــان پـــاکازداغ بــه بــاران نـشـود لـالـه سـتـان پـاک
از پــرتــو خــورشـیـد دلـم داغ و کـبــاب اسـتکآمد به جهان پاک وبرون شد ز جهان پاک
ســیـلـاب حــوادث شـود افـســانـه خــوابــشآن را کـه بـود خـانـه ز اسـبـاب جـهان پـاک
چــون تــیـر هـدف رانـکـنـی دســت درآغــوشتـا خـانه خـود رانکـنی همـچـو کـمـان پـاک
در حــوصـلـه اش قـطـره شـود گـوهـر شـهـوارآن را که بـود همچو صدف کام و دهان پاک
گــر غــوطــه بــه دریـا دهـیـش پــاک نــگــرددهرکـس کـه نـشـد ازنـظـر پـیر مـغـان پـاک
بــر سـر زدم از بــس کـه بــیـطـاقـتــی شـوقشد بـادیه عشق تـو از سـنگ نشان پـاک
خون می خورم از غیرت آن تیغ که کرده استاز صفحـه رخـسار تـو خـط را بـه زبـان پـاک
خـون سـنگ که از پـرتـو خـورشـید شـود لعـلاز عشق مراگشت دل و جـان و زبـان پـاک
در هـیـچ دلــی نـیـســت غــم رزق نــبــاشــدصائب نشـد این سـفره ز اندیشه نان پـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج