فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤١٧: پریشان باد پیوسته دل از زلف پریشانش

پـریـشـان بـاد پـیـوسـتـه دل از زلـف پـریـشـانـشوگــر بــرنـاورم فــردا ســر خــویـش از گــریـبــانـشالـا ای شـحـنـه خـوبـی ز لـعـل تـو بـسـی گـوهربــ…

پـریـشـان بـاد پـیـوسـتـه دل از زلـف پـریـشـانـشوگــر بــرنـاورم فــردا ســر خــویـش از گــریـبــانـش
الـا ای شـحـنـه خـوبـی ز لـعـل تـو بـسـی گـوهربــدزدیـدسـت جــان مـن بــرنـجـانـش بــرنـجـانـش
گـر ایـمـان آورد جــانـی بــه غــیـر کــافــر زلـفــتبــزن از آتــش شــوقـت تــو انـدر کـفــر و ایـمـانـش
پـریشـان بـاد زلـف او کـه تـا پـنـهـان شـود رویشکـه تـا تـنـهـا مـرا بــاشـد پـریـشـانـی ز پـنـهـانـش
منم در عشـق بـی بـرگی که اندر بـاغ عشـق اوچـو گـل پـاره کـنم جـامـه ز سـودای گـلـسـتـانـش
در آن گل های رخسارش همی غلطید روزی دلبـگفتم چیست این گفتا همی غلطم در احسانش
یکی خـطی نویسم من ز حـال خود بـر آن عارضکه تا برخواند آن عارض که استادست خط خوانش
ولیکن سخـت می تـرسم از آن زلف سیه کاوشکه بـس دل در رسن بـستست آن هندو ز بهتانش
بـه چـاه آن ذقـن بـنـگـر مـتـرس ای دل ز افـتـادنکه هر دل کان رسن بـیند چنان چـاهست زندانش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج