فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٤١٦: خوشا دلی که چو تو دلبرش بدست افتد

خوشا دلی که چو تو دلبـرش بـدست افتـدزخمر عشق تـو یک ساغرش بـدست افتـدچـو بـا کسی تـو بـیک بـوسـه در میان آییکـنـار حــور ولـب کـوثــرش بــدسـت افـتــد…

خوشا دلی که چو تو دلبـرش بـدست افتـدزخمر عشق تـو یک ساغرش بـدست افتـد
چـو بـا کسی تـو بـیک بـوسـه در میان آییکـنـار حــور ولـب کـوثــرش بــدسـت افـتــد
ســـزد کــه از پـــر طــاوس بـــادزن ســـازدهر آن مگس که چوتو شکرش بدست افتد
مـشــام روح مـعـطــر کـنـد نـســیـم صــبــاگرآن کـلاله (عـنبـرچـه اش) بـدسـت افـتـد
کــســی کــه پــای ارادت نــهـاد بــر در تــوبـهر قدم که زند صـد سـرش بـدسـت افتـد
مـقـیم کـوی تـرا گـر بـهـشـت بـاشـد جـایکدام جـای ازین خـوشـتـرش بـدسـت افتـد
مـرا چــه آرزوی پــای زشـت طـاوس اسـتچـو در میانه مصـحـف پـرش بـدسـت افـتـد
چو دوست دست دهد مال گو برو از دستصدف نخـواهم چـون گوهرش بـدست افتـد
بــاهـل دل نـرســد جــان نـفـس تــن پــروروگـر چـه دلبـر جـان پـرورش بـدسـت افـتـد
کـجـا چـو زهره زنـد گـر بـه نـاخـنی بـاصـولوگـرچـه بـربـط خـنـیـا گـرش بـدسـت افـتـد
درین مصـاف بـر اعدای خـود ظـفر اوراسـتکه خویشتن کشد ار خنجرش بـدست افتد
شــکــســت یـابــد لــابــد بــکــوری نـمـرودخــلـیـل را چــو بــت آزرش بــدسـت افـتــد
بـزیر پـای نهد مـرد ره چـو هشـت بـهشـتوگر چـه پـایه هفت اخـتـرش بـدسـت افتـد
شکسـتـه بـسـتـه دلی داد سـیف فرغانیچـو جـان فـدا کند ار دیگرش بـدسـت افـتـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج