فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤١٥: چه دارد در دل آن خواجه که می تابد ز رخسارش

چـه دارد در دل آن خواجـه که می تـابـد ز رخسارشچه خوردست او که می پیچد دو نرگسدان خمارشچــه بــاشــد در چــنـان دریـا بــه غــیـر گـوهـر گـویـاچـه بــا…

چـه دارد در دل آن خواجـه که می تـابـد ز رخسارشچه خوردست او که می پیچد دو نرگسدان خمارش
چــه بــاشــد در چــنـان دریـا بــه غــیـر گـوهـر گـویـاچـه بــاتـابـسـت آن گـردون ز عـکـس بـحـر دربـارش
بـه کـار خـویش مـی رفـتـم بـه درویشـی خـود ناگـهمـرا پـیـش آمـد آن خـواجـه بـدیـدم پـیـچ دسـتـارش
اگـر چــه مـرغ اســتــادم بــه دام خــواجــه افــتــادمدل و دیده بـدو دادم شـدم مسـت و سـبـکـسـارش
بـگفـت ابـروش تـکـبـیری بـزد چـشـمش یکی تـیریدلـم از تــیـر تــقـدیـری شـد آن لـحـظـه گـرفـتــارش
مـگـر آن خـواب دوشـینه کـه مـن شـوریده می دیدمچـنـیـن بـودسـت تـعـبـیـرش کـه دیـدم روز بـیـدارش
شـب تـیره اگـر دیدی هـمـان خـوابـی کـه مـن دیدمز نــور روز بـــگــذشـــتـــی شـــعــاع و فــر انــوارش
چه خواجست این چه خواجست این بنامیزد بنامیزدهـزاران خـواجـه مـی زیـبــد اسـیـر و بــنـد دیـدارش
کجـا خواجـه جهان بـاشد کسی کو بـند جـان بـاشدچـو او بـنده جـهان بـاشـد نبـاشـد خـواجـگـی یارش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج