فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 تیر 1403

شماره ٤١٤: درتو، زهی صورت تو گنج معانی،

درتـو، زهی صـورت تـو گـنج معـانی،لـطـف الـهی خـزینـه ییسـت نـهانـیدر صــفــت صــورت تــو لــال بــمـانـدنـاطـقـه را گـر زبـان شـونـد مـعـانـیهـرکــه ت…

درتـو، زهی صـورت تـو گـنج معـانی،لـطـف الـهی خـزینـه ییسـت نـهانـی
در صــفــت صــورت تــو لــال بــمـانـدنـاطـقـه را گـر زبـان شـونـد مـعـانـی
هـرکــه تــرا بــر زمــیـن بــدیـد نـداردبــهـر مـه وخــور بآســمـان نـگـرانـی
روح کند کام خویش خوش چوتـو ماراذوق لب خود بـبـوسه یی بـچشانی
پـیش دهـانـت زشـرم لـب نـگـشـایدپـستـه که معروف شد بـچرب زبـانی
نزد تـن تـو که همچـو روح لطیفسـتجان شده منسوب چون بدن بگرانی
با غم عشقت چو برق می زند آتشدود نـفـسـهـای مـن در ابــر دخـانـی
هردو جـهان گر بـمن دهی نسـتـانمگـرتـو یکـی دم مـرا زمـن بـسـتـانـی
مرد چـو در کار عشـق تـو نشـود پـیرجـانـش گـرفـتـار مـرگ بـه بــجـوانـی
سیف بـجستـن بـرو ظفر نتـوان یافتلیک بـجـستـن بـکن هر آنچـه تـوانی
گـــام زن وراه رو بــــحـــســـن ارادتتـا سر خـود را بـپـای دوست رسانی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج