فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤١٤: اگر گم گردد این بی دل از آن دلدار جوییدش

اگـر گـم گـردد این بـی دل از آن دلـدار جـوییدشوگر اندررمد عـاشـق بـه کـوی یار جـوییدشوگـر ایـن بــلـبــل جــانـم بــپــرد نـاگـهـان از تــنزهر خاری مپ…

اگـر گـم گـردد این بـی دل از آن دلـدار جـوییدشوگر اندررمد عـاشـق بـه کـوی یار جـوییدش
وگـر ایـن بــلـبــل جــانـم بــپــرد نـاگـهـان از تــنزهر خاری مپرسیدش در آن گلزار جوییدش
اگـر بـیمـار عـشـق او شـود یاوه از این مـجـلـسبـه پـیش نـرگـس بـیمـار آن عـیار جـوییدش
وگر سرمست دل روزی زند بر سنگ آن شیشهبـه میخانه روید آن دم از آن خمار جـوییدش
هر آن عـاشـق کـه گم گردد هلا زنهار می گویمبـر خـورشید بـرق انداز بـی زنهار جـوییدش
وگـر دزدی زنـد نـقـبـی بــدزدد رخـت عـاشـق رامـیـان طـره مـشـکـیـن آن طـرار جـویـیـدش
بـت بـیـدار پـرفـن را کـه بـیداری ز بـخـت اوسـتچـنین خفتـه نیابـیدش مگر بـیدار جـوییدش
بـپـرسـیدم بـه کـوی دل ز پـیری مـن از آن دلـبـراشارت کرد آن پـیرم که در اسـرار جـوییدش
بـگـفـتـم پـیـر را بـالـلـه تـویی اسـرار گـفـت آریمـنـم دریـای پـرگـوهـر بـه دریابـار جـوییدش
زهـی گـوهـر کـه دریـا را بـه نـور خـویش پـر داردمسـلمانان مسلمانان در آن انوار جـوییدش
چـو یوسـف شـمس تـبـریزی بـه بـازار صـفـا آمدمر اخـوان صـفـا را گـو در آن بـازار جـوییدش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج