فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤١٣: دام دگر نهاده ام تا که مگر بگیرمش

دام دگــر نــهــاده ام تـــا کــه مــگــر بـــگــیــرمــشآنـک بـجـسـت از کـفـم بـار دگـر بـگـیـرمـشآنـک بــه دل اســیـرمـش در دل و جــان پــذیـرمـشگر …

دام دگــر نــهــاده ام تـــا کــه مــگــر بـــگــیــرمــشآنـک بـجـسـت از کـفـم بـار دگـر بـگـیـرمـش
آنـک بــه دل اســیـرمـش در دل و جــان پــذیـرمـشگر چـه گذشت عمر من بـاز ز سر بـگیرمش
دل بــگـداخـت چـون شـکـر بــازفـسـرد چـون جــگـربـاز روان شـد از بـصـر تـا بـه نظـر بـگـیرمش
راه بـــرم بـــه ســـوی او شــب بـــه چـــراغ روی اوچـون بـرسم بـه کوی او حـلقه در بـگیرمش
درد دلــم بـــتــر شــده چــهــره مــن چــو زر شــدهتـا ز رخـم چـو زر بـرد بـر سـر زر بـگـیـرمـش
گر چه کمر شدم چه شد هر چه بتر شدم چه شدزیر و زبـر شدم چـه شد زیر و زبـر بـگیرمش
تـا بـه سـحـر بـپـایـمـش هـمـچـو شـکـر بـخـایمـشبـنـد قـبـا گـشـایمـش بـند کـمـر بـگـیرمـش
خــواب شـدسـت نـرگـسـش زود درآیـم از پــسـشکرد سفر به خواب خوش راه سفر بگیرمش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج