فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤١٢: یار نخواهم که بود بدخو و غمخوار و ترش

یار نخواهم که بـود بـدخو و غمخوار و تـرشچـون لحـد و گور مغان تـنگ و دل افشـار و تـرشیـار چـو آییـنـه بـود دوسـت چـو لـوزینـه بـودســاعــت یــاری نــبـ…

یار نخواهم که بـود بـدخو و غمخوار و تـرشچـون لحـد و گور مغان تـنگ و دل افشـار و تـرش
یـار چـو آییـنـه بـود دوسـت چـو لـوزینـه بـودســاعــت یــاری نــبــود خــایــف و فــرار و تــرش
هر کی بـود عاشق خود پنج نشان دارد بـدسخت دل و سست قدم کاهل و بی کار و ترش
ور چشمش بیش بود هم ترشی بیش کنددان مـثــل بــیـشـی او ســرکـه بــســیـار تــرش
بـس کن شرح ترشان این قدری بـهر نشانکـی طـلـبـد در دل و جـان طـبـع شـکـربــار تـرش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج