فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤١١: ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبش

ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبشما ز تو شادیم همه وقت تو خوش وقت تو خوشعـشـق تــو انـدرخـور مـا شـوق تــو انـدر بــر مـادسـت بـنه بـر سر ما دست م…

ای شب خوش رو که تویی مهتر و سالار حبشما ز تو شادیم همه وقت تو خوش وقت تو خوش
عـشـق تــو انـدرخـور مـا شـوق تــو انـدر بــر مـادسـت بـنه بـر سر ما دست مکش دست مکش
ای شب خوبـی و بـهی جـان بـجـهد گر بـجـهیگر سه عدد بـر سه نهی گردد شش گردد شش
شــش جــهــتـــم از رخ تـــو وز نــظــر فــرخ تـــوهفت فلک را بـدهد خوبـی و کش خوبـی و کش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج