فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٠٩: گر عاشقی از جان و دل جور و جفای یار کش

گر عاشـقی از جـان و دل جـور و جـفای یار کشور زانک تو عاشق نه ای رو سخره می کن خار کشجــانـی بــبــایـد گـوهـری تــا ره بــرد در دلـبــریاین ننـگ جـان …

گر عاشـقی از جـان و دل جـور و جـفای یار کشور زانک تو عاشق نه ای رو سخره می کن خار کش
جــانـی بــبــایـد گـوهـری تــا ره بــرد در دلـبــریاین ننـگ جـان ها را ز خـود بـیرون کـن و بـر دار کـش
گـاهـی بـود در تـیرگـی گـاهـی بـود در خـیرگـیبــیـزار شـو زیـن جـان هـلـه بــر وی خـط بـیـزار کـش
خود را مبـین در من نگر کز جان شدستم بی اثرمـانـنـد بـلـبـل مـسـت شـو زو رخـت بـر گـلـزار کـش
ایـن کـره تــنـد فـلـک از روح تـو سـر مـی کـشـدچــابــک ســوار حــضـرتــی ایـن کـره را در کـار کـش
چـون شهسـوار فارسی خـربـندگی تـا کی کنینـنـگـت نـمـی آیـد کـه خــر گـویـد تــو را خـروار کـش
همچون جهودان می زیی ترسان و خوار و متهمپـس چون جهودان کن نشان عصابـه بـر دستـار کش
یا از جـهودی تـوبـه کـن از خـاک پـای مصـطـفـیبـــهـــر گـــشـــاد دیــده را در دیــده افـــکـــار کـــش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج