فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٠٩: کار هر بی ظرف نبود عشق پنهان داشتن

کار هر بـی ظـرف نبـود عشـق پـنهان داشـتـنسهل کاری نیسـت اخـگر در گریبـان داشتـنبـیسـتـون از صـبـر بـالـا دسـت مـن دارد بـه یادبـر سر خود تیغ خوردن، پـ…

کار هر بـی ظـرف نبـود عشـق پـنهان داشـتـنسهل کاری نیسـت اخـگر در گریبـان داشتـن
بـیسـتـون از صـبـر بـالـا دسـت مـن دارد بـه یادبـر سر خود تیغ خوردن، پـا بـه دامان داشتـن
بــخـیـه تـسـبــیـح زاهـد عـاقـبــت بــر رو فـتـادچـند بـتـوان دام را در خـاک پـنهان داشـتـن؟
خاک بـر لب مال اینجـا، تـا تـوانی چـون مسیحدست در یک کاسه با خورشید تابان داشتن
کـشـتـی امـید در دریای خـون افـکـنـدن اسـتاز تـــنــور نــوح امــیــد لــب نــان داشـــتـــن
ضبط معشوق پریشان گرد کردن مشکل استچون نگردد خون دلم از پـاس پـیکان داشتن؟
از مـــن آزاده دارد یـــاد (ســـرو) بــــی ثـــمـــرروی خـود را تـازه بـا اهل گـلسـتـان داشـتـن
چـــون مــعــلــم را نــگــیــرد دود آه کــودکــان؟نیست آسان بی گناهان را بـه زندان داشتن
می زنم امروز و فـردا بـر جـنون از دسـت عـقلچـند صائب پـاس ننگ و نام بـتـوان داشتـن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج