فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٠٩: زبس که کرد نهان چرخ نقد جان درخاک

زبـس که کرد نهان چـرخ نقـد جـان درخـاکهـزار چــشـمـه حـیـوان بــود روان درخـاکریـاض جــود هـمـان روز بــی طــراوت شــدکـه کـرد ریشـه قـارون فـلـک نهان…

زبـس که کرد نهان چـرخ نقـد جـان درخـاکهـزار چــشـمـه حـیـوان بــود روان درخـاک
ریـاض جــود هـمـان روز بــی طــراوت شــدکـه کـرد ریشـه قـارون فـلـک نهان درخـاک
مــرا چــگــونــه تــوانــد ز خــاک بــرگــیـرد؟چـنین که تـا بـه کمر مانده آسمان درخاک
جــمـاعـتــی کـه نـخــوردنـد آب زنـده دلـیچـو تـخم سوخـتـه ماندند جـاودان درخـاک
شـده اسـت گرد ز افـتـادگی بـه بـاد سـوارنشسته است ز گردنکشی نشان درخاک
تـرا کـه دسـت تـصـرف بـه زیـر سـنـگ بــودچـه سود ازین که بـود گنج بـیکران درخاک
کمان چـرخ شـود وقـتـی از کشـاکش سـیرکـه همـچـو تـیر نشـینند راسـتـان درخـاک
تـمـیز نـیک و بـد از سـفـلـگـان مـجـو زنـهـاریکی اسـت مرتـبـه کاه و زعـفـران درخـاک
بـه مرگ دسـت ندارم ز تـیر یار،کـه هسـتهـزار صـبــح امـیـدم ز اسـتــخـوان درخـاک
مرا به خاک نشانده است آتشین شستیکـه مـاه نو کـنـد از شـرم اوکـمـان درخـاک
ز تــخــم اشـک درآن آسـتــان نـیـم نـومـیـدامید هاسـت مـرا همـچـو بـاغـبـان درخـاک
درآن ریـاض کـه تــیـغ زبــان کـشــد صــائبکـنـنـد تـیـغ زبــان بـلـبـلـان نـهـان در خـاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج