فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٨: نه شبنم است چمن را به روی آتشناک

نه شـبـنم اسـت چـمـن را بـه روی آتـشـنـاکعرق زروی تو کرده است گل به دامن پاکچنین که از شب هستی دماغ من تیره استبـه چـشم آینه ام صیقل اسـت تـیغ هلاکتــ…

نه شـبـنم اسـت چـمـن را بـه روی آتـشـنـاکعرق زروی تو کرده است گل به دامن پاک
چنین که از شب هستی دماغ من تیره استبـه چـشم آینه ام صیقل اسـت تـیغ هلاک
تــو از فــشــانـدن تــخــم امـیـد دســت مــدارکـه در کــرم نـکـنـد ابــرنـوبــهـار امـســاک
بـــه آفــتــاب ازیــن راه صــبـــحــدم پــی بـــردقـدم بـرون مـنـه از شـاهـراه سـینـه چـاک
فــــروغ آیـــنـــه جــــام جــــم بــــه گــــرد رودز گـرد کـیـنـه اگـر ســیـنـه تــو گـردد پــاک
تــو فــکـر نـامـه خــود کـن مـی پــرســتــان راسـیاه نـامـه نخـواهد گـذاشـت گـریه تـاک
بـه چـشـم همت مـا سـر گـذشـتـگـان صـائبیکی اسـت طـوق گریبـان و حـلقه فـتـراک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج