فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٨: ای مست ماه روی تو استاره و گردون خوش

ای مـسـت مـاه روی تــو اسـتــاره و گـردون خــوشرویـت خـوش و مـویـت خـوش و آن دیگـرت بـیرون خـوشهـرگـز نـدیـدسـت آسـمـان هـرگـز نـبـوده در جـهـانمـانـن…

ای مـسـت مـاه روی تــو اسـتــاره و گـردون خــوشرویـت خـوش و مـویـت خـوش و آن دیگـرت بـیرون خـوش
هـرگـز نـدیـدسـت آسـمـان هـرگـز نـبـوده در جـهـانمـانـنـد تــو لــیـلــی جــان مـانـنـد مـن مـجــنـون خــوش
بــاور کـنـد خــود عــاقــلـی در ظــلـمـت آب و گـلـیمــانـنـد تــو مـوســی دلــی مــانـنـد مـن هـارون خــوش
ای قـطـب این هـفـت آسـیا هـم کـان زر هم کـیمـیاای عـیـسـی دوران بـیـا بــر مـا بــخـوان افـسـون خـوش
چـون گـوهری ناسـفـتـه ام فـارغ ز خـام و پـخـتـه امدر سایه ات خوش خفته ام سرمست از آن افیون خوش
از نــغــمــه تــو ذره هـا گــر رقــص آرد چــه عــجــبنـک طـور مـوسـی از ولـه رقـصـان در آن هـامـون خــوش
ای دل بـرای دلخـوشـی زر و هنر چـون می کشـیدیـدی تــو از زر و هـنـر بــی خــسـف یـک قـارون خــوش
بـاشد بـه صورت خوش نما راه خوشی بـسته شدهچـون زهـر مـار کـوهـیـی بــنـهـفـتــه در مـعـجـون خـوش
یـا هـمـچــو گـور کـافـران پــرمـحــنـت و زخــم گـرانپــیـچــیـده بــیـرون گـور را در اطـلـس و اکـسـون خــوش
زان گوش همچون جیم تـو زان چشم همچو صاد تـوزان قـامـت هـمـچــون الـف زان ابــروی چـون نـون خـوش
شاگرد لوح جان شدم زین حرف ها خط خوان شدمکشتـی و کشتـی بـان شدم اندر چـنین جـیحـون خوش
ایـوان کــجــا مــانــد مــرا بــا مــنــجــنــیـق کــبــریـامـیـزان کـجــا مـانـد مـرا در عـشـقـت ای مـوزون خــوش
ای مایه صـد بـی هشـی دی از طـریق سـرکـشـیگـفـتـی مرا چـونی خـوشـی در حـیرت بـی چـون خـوش
هـر نـاخــوشــی را در قـود عــدل رخــت گـردن بــزدکان ناخـوشـی ها خـورده بـد در غـیبـت تـو خـون خـوش
ای شـمس تـبـریزی تـویی کـاندر جـلالت صـدتـوییجـان مـنـسـت آن مـاهیی در وی چـو تـو ذاالـنون خـوش

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج