فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٠٧: پیچ و تاب عشق را نتوان ز جان برداشتن

پـیچ و تـاب عشـق را نتـوان ز جـان بـرداشـتـننـیـسـت مـمـکـن مـوج از آب روان بـرداشـتـنچون صدف من هم ز گوهر دامنی می داشتممی تـوانسـتـم اگر دسـت از دها…

پـیچ و تـاب عشـق را نتـوان ز جـان بـرداشـتـننـیـسـت مـمـکـن مـوج از آب روان بـرداشـتـن
چون صدف من هم ز گوهر دامنی می داشتممی تـوانسـتـم اگر دسـت از دهان بـرداشتـن
خـانه خـالـی پـر و بـالـی اسـت بـهر سـالـکـانتــیـر را آســان بــود دل از کـمـان بــرداشـتــن
هر که از دل بـار بـردارد، گران بـر دوش نیسـتاز سـبـوی مـی گـرانی مـی تـوان بـرداشـتـن
نـیـســت در دریـای شـورانـگـیـز عـالـم مـوج راهیچ تـدبـیری بـه از دسـت از عنان بـرداشـت
از خـدا تـا کـی بـه دنـیـای دنـی قـانـع شـدن؟چـند از خـوان سلیمان استـخوان بـرداشتـن؟
بــرنـمـی گــردد بــه ابــر از گـوهـر شــهـوار آبنیسـت ممکن دل ز لعل دلسـتـان بـرداشـتـن
پـستـه بـی مغز در لب بـستـگی رسواتـرستنیسـت حـاجـت پـرده از کار جـهان بـرداشتـن
خوشتر از صد بـاغ و بـستان است کنج عافیتبا قفس سهل است دل از گلستان برداشتن
می توان بـرداشت دل صائب بـه آسانی ز جانلـیک دشـوارسـت دل از دوسـتـان بـرداشـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج