فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شماره ٤٠٧: قیمت خاک ندارد به نمکزار نمک

قــیـمـت خــاک نـدارد بــه نـمـکـزار نـمـکشـور محـشـر نفـروشـد بـه لـب یار نمکپسته شور بـه شکر نگرفته است کسیچـه غریب است درآن لعل شکر بـار نمکمی شود …

قــیـمـت خــاک نـدارد بــه نـمـکـزار نـمـکشـور محـشـر نفـروشـد بـه لـب یار نمک
پسته شور بـه شکر نگرفته است کسیچـه غریب است درآن لعل شکر بـار نمک
می شود پیش لب خوش نمک یار سفیدپـرده شـرم فـکنده اسـت بـه یکـبـار نمک
دل مــجــروح مـرا مـرهـم راحــت نـشــودشور عشقی که ازونیست به زنهار نمک
مـی کـند کـارخـود آخـر نمـک، امـا صـائبآنقـدر صـبـر کـه دارد کـه کـند کـار نمـک؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج