فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٦: زخم ما را بستر آرام باشد از نمک

زخــم مــا را بـــســتـــر آرام بـــاشــد از نــمــکسـرمـه خــواب کـبــاب خــام بــاشـد از نـمـکاز ملاحت آن لب میگون چنین نازک شده استآب می گـردد ز می…

زخــم مــا را بـــســتـــر آرام بـــاشــد از نــمــکسـرمـه خــواب کـبــاب خــام بــاشـد از نـمـک
از ملاحت آن لب میگون چنین نازک شده استآب می گـردد ز می چـون جـام بـاشـد از نمک
دلـپـذیر از عـشـق شـورانگـیز شـد خـوان زمـینسفره خوش آغار و خوش انجام باشد از نمک
غـفـلـت بــیـدرد مـی گـردد زیـاد از حــرف تــلـخبــسـتــر خـواب کـبــاب خــام بــاشـد از نـمـک
از نـمـک شـیـریـن شـود صـائب اگـر بـادام تـلـختـلخـی آن چـشـم چـون بـادام بـاشـد از نمک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج