فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٤٠٦: ایا چوحسن بمعنی نکو بصورت خوب

ایا چـوحـسـن بـمعنی نکو بـصـورت خـوبوصـال تـسـت مرا همچـو عافیت مطلوبشهید عشق تو بـعد از اجل چو جان زندهگدای کـوی تـو نزد همه چـو زر محـبـوبچو جان حدی…

ایا چـوحـسـن بـمعنی نکو بـصـورت خـوبوصـال تـسـت مرا همچـو عافیت مطلوب
شهید عشق تو بـعد از اجل چو جان زندهگدای کـوی تـو نزد همه چـو زر محـبـوب
چو جان حدیث تو شیرین ولیک شورانگیزغم تو در دل عاشق چو وجد در مجذوب
لبـت که مست کند همچو خمر عاشق رامیی زدرد مصـفـا ولـی بـشـهد مـشـوب
تـو رو نمودی ومشـغول شـد بـغم عاشقبـلـا بـیامـد و منسـوب شـد بـصـبـر ایوب
بــنـور روی تـو پـیـش از بــروز بــتـوان دیـدجـمال صـورت کامن پـس حـجـاب غـیوب
ایا بـملک سلیمان بـحـسن چـون یوسـفمنم بـعـشـق زلیخـا بـحـزن چـون یعقوب
نه بـهر جـنت و حورست کوشش عاشقنه بـهر ملک بـود مشتـغل علی بـحـروب
امـیـد وصـل تــو انـدر دل و مـنـم مـحـزونکـلـیـد بـاب فـرح بـا مـن ومـنـم مـکـروب
کـرا کـه نـام بــرآمـد بــدفــتــر عــشــقـتبــخــوانـد سـر مـعـمـازخــط نـامـکـتــوب
بـنزد عـاشـق جـز ذکـر تـو سـخـن بـاطـلبـنزد بـنده بـجـز عـشـق تـو هنر معـیوب
گرم بـدسـت فتـد اندهت بـصـد شـادیشغـذای روح کـنم ای غـم تـو قـوت قـلـوب
که بـی عـیار محـبـت دل رهی قـلبـسـتوگر بـسـکه شاهان شود چـو زر مضروب
اگـر نـه سـایه تـو بـر مـن اوفـتـد هسـتـمچـو ذره یی که بـود آفـتـاب ازو محـجـوب
رجـای وصل تـو در جان سیف فرغانیستچـنانکـه در دل عـاصـی امید عـفـو ذنوب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج