فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٠٥: نیست معشوقی همین زلف چلیپا داشتن

نیسـت معـشـوقـی همین زلف چـلیپـا داشـتـندردســر بــســیـار دارد پــاس دلـهـا داشـتــنحـسـن عـالـمـسـوز یوسـف چـون بـرانداز نقـابنیسـت ممکن پـاس عصمت ا…

نیسـت معـشـوقـی همین زلف چـلیپـا داشـتـندردســر بــســیـار دارد پــاس دلـهـا داشـتــن
حـسـن عـالـمـسـوز یوسـف چـون بـرانداز نقـابنیسـت ممکن پـاس عصمت از زلیخـا داشتـن
چون تو از ما شیشه جانان می کنی پهلو تهیچیست حاصل از دل سنگ چو خارا داشتـن؟
تـــا تـــوان گــردآوری کــرد آبـــروی خـــویــش رابـهـر گـوهر دسـت نـتـوان پـیش دریا داشـتـن
جـنـگ دارد صـحـبـت سـوداییان بـا خـلـق تـنـگجـبـهـه واکـرده ای بـایـد چـو صـحـرا داشـتـن
از لـب بــیـهـوده گـویـان امـن نـتــوان زیـســتــنسوزنی با خویش باید همچو عیسی داشتن
تـا تـو نتـوانی بـه همت داد سـامـان کـار خـلـقاز مـروت نـیسـت دسـت از کـار دنـیا داشـتـن
گـر چـه دارد جـنـگ صـائب خـانه داری بـا جـنونمـی تــوانـم خــانـه زنـجــیـر بــر پــا داشـتــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج