فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٤: نیست نم در جوی من چون گردن مینای خشک

نیست نم در جوی من چون گردن مینای خشکیک کف خـاک اسـت بـرسرمغزم از سودای خـشکنــقــطــه خــال پـــریــرویــی اگــر مــرکــز شــودمـی تــوان صـددور چـون …

نیست نم در جوی من چون گردن مینای خشکیک کف خـاک اسـت بـرسرمغزم از سودای خـشک
نــقــطــه خــال پـــریــرویــی اگــر مــرکــز شــودمـی تــوان صـددور چـون پــرگـارزد بــاپــای خـشـک
می شود نقد حـیاتـش همچـو قارون خـرج خـاکهـرکـه از عـقـبـی قـنـاعـت کـرد بـا دنـیای خـشـک
نسـبـت دشت خـتـن بـاوادی مجـنون خـطاسـتلاله را خون درجگر شد مشک ازین صحرای خشک
نـیـسـت غـیـر از مـغـز مـا سـودایـیـان بـی دمـاغزیـر چــرخ آبــگـون پــیـدا شـود گـر جــای خــشــک
در سـر کـوی تـو پـایـم تـا بــه زانـو در گـل اسـتمــن از دریـا گــذشــتــم بــارهـا بــا پــای خــشــک
می رساندم پـیش ازین از شیشه خـالی شرابمـی خـلـد می در دلـم امـروز چـون مینای خـشـک
قمریان را در نظر گشتـه است چون سوهان روحپــیــش نــخــل آبــدارش ســرو رابــالــای خــشــک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج