فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٣: نیست در آخرزمان فریادرس

نـیـســت در آخــرزمـان فـریـادرسجز صلاح الدین صلاح الدین و بسگــر ز ســر ســر او دانـســتــه ایدم فـروکـش تـا نـدانـد هـیچ کـسسینه عاشق یکی آبیست خوشج…

نـیـســت در آخــرزمـان فـریـادرسجز صلاح الدین صلاح الدین و بس
گــر ز ســر ســر او دانـســتــه ایدم فـروکـش تـا نـدانـد هـیچ کـس
سینه عاشق یکی آبیست خوشجـان ها بـر آب او خـاشاک و خس
چـون بــبـیـنـی روی او را دم مـزنکـانـدر آیـیـنـه زیـان بـاشـد نـفـس
از دل عــاشـــق بـــرآیــد آفــتـــابنور گـیرد عـالـمـی از پـیش و پـس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج