فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٠٣: بر سبکروحان گران نبود بپا برخاستن

بــر سـبــکـروحـان گـران نـبـود بــپـا بــرخـاسـتـنبـر گرانجـانان بـود مشـکل ز جـا بـرخـاسـتـنســـرفـــرازی مــی فــزایــد آتـــش ســـوزنــده راپـیش پ…

بــر سـبــکـروحـان گـران نـبـود بــپـا بــرخـاسـتـنبـر گرانجـانان بـود مشـکل ز جـا بـرخـاسـتـن
ســـرفـــرازی مــی فــزایــد آتـــش ســـوزنــده راپـیش پـای هر خس و خـاری بـپـا بـرخاستـن
خـوشنماتـر در نگین دان از نشـسـت گوهرسـتاز بـزرگـان گـران تـمـکـیـن ز جـا بــرخـاسـتـن
حــیـرت رخــســار آتــشــنــاک آن جــان جــهــانبــرد از یـاد سـپــنـد مـن ز جــا بــرخـاسـتــن
مـی رسـانـد یک نفـس بـنیاد هسـتـی را بـه آبچـون حـبـاب از جـا بـه امداد هوا بـرخـاستـن
می شود با خاک یکسان از طمع نفس خسیساز سر راه اسـت مشکل بـر گدا بـرخـاسـتـن
جــذبــه ای عــشــق در کــار مــن افــتــاده کــنکـز سـر دنـیـا شـود آسـان مـرا بــرخـاسـتـن
بـــرنــدارد عـــفـــو اگــر از دوش مــا بـــار گــنــاهسخت دشوارست در محشر ز جا برخاستن
سـبـزه زیر سـنگ صائب راسـت نتـوانسـت شـدبـا گرانجـانی بـود مشـکل ز جـا بـرخـاسـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج