فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٠٢: نیست آسان خون نعمت های الوان ریختن

نیسـت آسـان خـون نعـمت های الـوان ریخـتـنبـرگـریزان مـکـافـات اسـت دنـدان ریـخـتـنسـالـهـا گـل در گـریـبـان ریخـتـی چـون نـوبـهـارمدتی هم اشک می باید …

نیسـت آسـان خـون نعـمت های الـوان ریخـتـنبـرگـریزان مـکـافـات اسـت دنـدان ریـخـتـن
سـالـهـا گـل در گـریـبـان ریخـتـی چـون نـوبـهـارمدتی هم اشک می باید به دامان ریختن
چـشـمـه خـورشـید را شـبـنم نینـدازد ز جـوشچـند آب سـرد بـر خـون شهیدان ریخـتـن؟
تـلـخـی مـنـت حـلـاوت مـی بـرد از شـهـد جـانآبــرو نــتــوان بــرای آب حــیـوان ریـخــتــن
بـا سبـکروحان بـه سر بـر، تـا تـوانی همچـو گلدر کـنار دشـمـن خـود خـرده جـان ریخـتـن
مــی تــوانــد بــلــبــل مــا از غــبـــار بــال و پــردر گـریبـان خـزان رنـگ گـلـسـتـان ریخـتـن
بر سر شورست اشکم، نوح تردستی کجاستتـا ز چـشمم یاد گیرد رنگ طوفان ریخـتـن
آنــقـــدر مــوج حـــلــاوت زد دهــان او کــه مــورمـی تـوانـد قـنـدها از شـیره جـان ریخـتـن
حـسـن را صـائب گـزیر از دودمـان زلـف نـیسـتشمع عالمسوز را بـی رشته نتوان ریختن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج