فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٤٠٢: بیشتر شد حسرتم از خط آن محبوب خشک

بیشتر شد حسرتم از خط آن محبوب خشکمی شـود افزون غـبـار خـاطـر از مکتـوب خـشـکدر بـهار خـط کـه گـلـریزان ابـر رحـمـت اسـتتـر نـشـد کـام امـیـد مـن ازان …

بیشتر شد حسرتم از خط آن محبوب خشکمی شـود افزون غـبـار خـاطـر از مکتـوب خـشـک
در بـهار خـط کـه گـلـریزان ابـر رحـمـت اسـتتـر نـشـد کـام امـیـد مـن ازان مـحـبــوب خـشـک
گر زخـوبـان حـاصـل عاشـق همین دیدن بـودنیسـت فـرق از صـورت دیوار تـا مطـلـوب خـشـک
دود ازکنعـان بـرآمد، بـوی پـیراهن کجـاسـت؟تـاشـود چـون نـرگـس تـر، دیـده یعـقـوب خـشـک
تـــا نــهــال قـــامــت شـــاداب اورادیــده انــدسرو می آید به چشم قمریان چون چوب خشک
زاهدان تـیغ زبـان بـرخـاکـسـاران می کـشـنددر زمـین نـرم طـوفـان مـی کـنـد جـاروب خـشـک
از خـطـش صـائب امـید چـرب نرمی داشـتـمعاقبـت سـوهان روح من شد آن مکتـوب خـشک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج