فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٢: ای دل بی بهره از بهرام ترس

ای دل بـی بــهـره از بــهـرام تـرسوز شهان در سـاعت اکرام تـرسدانــه شــیــریـن بــود اکــرام شــاهدانـه دیدی آن زمـان از دام تـرسگر چه بـاران نعمتست ا…

ای دل بـی بــهـره از بــهـرام تـرسوز شهان در سـاعت اکرام تـرس
دانــه شــیــریـن بــود اکــرام شــاهدانـه دیدی آن زمـان از دام تـرس
گر چه بـاران نعمتست از برق ترسشــاد ایـامــی تــو از ایـام تــرس
لطف شاهان گر چه گستاخت کندتـو ز گـسـتـاخـی ناهنگـام تـرس
چـون بـخـندد شیر تـو ایمن مبـاشآن زمان از زخم خون آشام ترس
ای مگـس دل بـا لـب شـکـر مـپـیچچـشم بـادامست از بـادام تـرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج