فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٤٠١: زخمی تیغ شهادت زنده می خیزد زخاک

زخـمـی تــیـغ شـهـادت زنـده مـی خـیـزد زخــاکهمچـو گـل بـا جـبـهه پـرخـنده می خـیزد زخـاکاز حــجــاب حــســن شــرم آلــوده لـیـلـی هـنـوزبـید مجنون سر…

زخـمـی تــیـغ شـهـادت زنـده مـی خـیـزد زخــاکهمچـو گـل بـا جـبـهه پـرخـنده می خـیزد زخـاک
از حــجــاب حــســن شــرم آلــوده لـیـلـی هـنـوزبـید مجنون سربـه پـیش افکنده می خیزد زخاک
مـی شـود مـرغـابــی دریـای خـجـلـت عـنـدلـیـببـس که گل در عهد او شرمنده می خیزد زخاک
هـر کـه دارد آگـهـی ازچــاه خــس پــوش جــهـانبـا عـصـا چـون نرگـس بـیننـده مـی خـیزد زخـاک
هر گـه چـون طـاوس عـمـرش رفـت در پـرداز بـالدرقــیـامـت طــایـر پــرکـنـده مـی خــیـزد زخــاک
هر کـه اینـجـا خـنـده راچـون غـنـچـه دارد زیر لـبصـبـح محـشـر بـالـب پـرخـنده می خـیزد زخـاک
شرمساری می برد صائب به خلدش بی حسابهرکه در محشر ز خود شرمنده می خیزد زخاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج