فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٠١: حال ما بی آن مه زیبا مپرس

حـال مـا بــی آن مـه زیـبــا مـپــرسآنچ رفت از عشق او بـر ما مپـرسزیـر و بــالــا از رخــش پــرنــور بــیـنز اهـتــزاز آن قــد و بــالــا مـپــرسگوهر …

حـال مـا بــی آن مـه زیـبــا مـپــرسآنچ رفت از عشق او بـر ما مپـرس
زیـر و بــالــا از رخــش پــرنــور بــیـنز اهـتــزاز آن قــد و بــالــا مـپــرس
گوهر اشـکـم نگر از رشـک عـشـقوز صــفــا و مـوج آن دریـا مــپــرس
در مــیــان خـــون مـــا پـــا درمــنــههیچـم از صـفرا و از سـودا مپـرس
خون دل می بـین و بـا کس دم مزنوز نگـار شـنگ سـرغـوغـا مـپـرس
صـد هـزاران مـرغ دل پـرکـنـده بـیـنتـو ز کـوه قـاف و از عـنـقـا مـپـرس
صـد قیامت در بـلای عشـق اوسـتدرنـگــر امــروز و از فــردا مــپــرس
ای خـیال اندیش دوری سـخـت دورســر او از طــبــع کـارافـزا مـپــرس
چند پرسی شمس تبریزی کی بودچشم جیحون بین و از دریا مپرس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج