فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 خرداد 1403

شماره ٤٠٠: نیم شب از عشق تا دانی چه می گوید خروس

نـیم شـب از عـشـق تـا دانی چـه مـی گـوید خـروسخیز شب را زنده دار و روز روشن نستکوسپـــرهــا بـــر هــم زنــد یــعــنــی دریــغــا خــواجــه امروزگــار…

نـیم شـب از عـشـق تـا دانی چـه مـی گـوید خـروسخیز شب را زنده دار و روز روشن نستکوس
پـــرهــا بـــر هــم زنــد یــعــنــی دریــغــا خــواجــه امروزگــار نــازنـیـن را مــی دهـد بــر آنـمــوس
در خروش است آن خروس و تو همی در خواب خوشنـام او را طـیر خـوانـی نـام خـود را اثـربـوس
آن خــروســی کــه تــو را دعــوت کــنــد ســوی خــدااو بـه صورت مرغ بـاشد در حقیقات انگلوس
مــن غــلــام آن خــروســم کــو چــنـیـن پــنـدی دهـدخـاک پــای او بــه آیـد از سـر واسـیـلـیـوس
گـرد کـفـش خــاک پــای مـصـطـفـی را سـرمـه ســازتـا نبـاشـی روز حـشـر از جـمله کـالـویروس
رو شـــریــعـــت را گـــزیــن و امــر حـــق را پـــاس دارگـر عـرب بـاشـی وگر تـرک وگر سـراکـنوس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج