فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 خرداد 1403

شماره ٤٠٠: می شود خرج زمین چون میوه خام افتد به خاک

می شود خرج زمین چون میوه خام افتد به خاکوای بـرآن کـس کـه اینجـا ناتـمـام افـتـد بـه خـاکاز طـلـوع واز غـروب مـهـر روشـن شـد کـه چــرخهرکه رابـرداشت ص…

می شود خرج زمین چون میوه خام افتد به خاکوای بـرآن کـس کـه اینجـا ناتـمـام افـتـد بـه خـاک
از طـلـوع واز غـروب مـهـر روشـن شـد کـه چــرخهرکه رابـرداشت صبـح از خاک شام افتد به خاک
بــی تأمـل از لـب هـرکـس کـه حــرفـی ســرزنـدمست خواب آلوده ای از پـشت بـام افتد بـه خاک
هـســت بــیـرنـگـی هـمـان در گــوهـر اوبــرقــرارپـرتـو خـورشـید اگـر رنگین ز جـام افـتـد بـه خـاک
نیسـت کـبـر و سـرکـشـی در طـینت روشـندلـانپـرتـو خـورشید پـیش خـاص و عام افتـد بـه خـاک
بــس کـه دارد سـرو اورا تـنـگ در بــرسـرکـشـینیست ممکن سایه آن خوشخـرام افتـد بـه خـاک
هـسـت از دشـمـن تـواضـع ریشـه مـکـرو فـریـبکی بـود از خاکساران گر چه دام افتـد بـه خاک ؟
در وصـال از حــســرت ســرشـار مـن دارد خــبــرهرکه را در پـای گل ازدسـت جـام افتـد بـه خـاک
از نــوای دلــخــراش مــن بـــه یــاد گــلــســتــاناشـک گـردد دانه و از چـشـم دام افـتـد بـه خـاک
از هـوا گـیـرد سـخـن را چـون طـرف بــاشـد رسـامـسـتــمـع چــون نـارسـا کـلـام افـتــد بــه خــاک
دم زدن کـفـرســت در بــزم حــضــور خــامـشــانبـرهمن پـیش صـنم جـای سـلـام افـتـد بـه خـاک
دیـده هـای پــاک ســازد نــاتــمــامــان را تــمــامنـور مـاه نـاقــص از روزن تــمـام افــتــد بــه خــاک
می فتـد از پـختـگی بـرخاک هرجا میوه ای استجز سخن صائب که چون افتاد خام ،افتد به خاک

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج