فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٤٠٠: دل به حرف پوچ تا کی شاد خواهی ساختن؟

دل به حرف پوچ تا کی شاد خواهی ساختن؟مصحـف خود چـند کاغذ بـاد خواهی ساخـتـن؟می کـند موج حـوادث رخـنه چـون جـوهر در اوگـر حـصـار خـانـه از فـولـاد خـواه…

دل به حرف پوچ تا کی شاد خواهی ساختن؟مصحـف خود چـند کاغذ بـاد خواهی ساخـتـن؟
می کـند موج حـوادث رخـنه چـون جـوهر در اوگـر حـصـار خـانـه از فـولـاد خـواهـی سـاخـتــن
خـاکـمالـت می دهد چـرخ مقـوس همچـو تـیرشهپـر خـود گر ز بـرق و بـاد خـواهی سـاخـتـن
بــال پــرواز مــرا اول بــه یــکــدیــگــر شــکــنگــر مـرا از دام خــود آزاد خــواهـی ســاخــتــن
بــر لـب بــام آفـتــابــت از غـبــار خــط رســیـدکـی دل ویـران مـن آبــاد خـواهـی سـاخــتــن؟
خـنـده ای بــر روی مـن کـن در زمـان زنـدگـیاین که بعد از مرگ روحم شاد خواهی ساختن
پــرده ای از عـفـو بــر روی گـنـاه مـن بــپــوشروز مـحـشـر گـر مـرا ایجـاد خـواهـی سـاخـتـن
گـر مـرا سـازی خـراب از جـلـوه مـسـتـانـه ایکـعـبـه ای ای سـنگدل آبـاد خـواهی سـاخـتـن
دسـت از تـعـمیر تـن بـردار صـائب، تـا بـه کـیبــر سـر ریـگ روان بـنـیـاد خـواهـی سـاخـتـن؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج