فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 مرداد 1403

شماره ٣

شـکر آن خـدای را که سـوی عـلم و دین خـودره داد و ســوی رحــمـت بــگـشـاد در مـراانــدر جــهــان بــه دوســتــی خــانــدان حــقچـون آفـتــاب کـرد چــنـ…

شـکر آن خـدای را که سـوی عـلم و دین خـودره داد و ســوی رحــمـت بــگـشـاد در مـرا
انــدر جــهــان بــه دوســتــی خــانــدان حــقچـون آفـتــاب کـرد چــنـیـن مـشـتــهـر مـرا
وز دیــدن و شـــنــیــدن دانــش یــلــه نــکـــردچـون دشمنان خـویش بـه دل کور و کر مرا
گـر مـن در ایـن سـرای نـبــیـنـم در آن سـرایامـروز جـای خـویش، چـه بـایـد بـصـر مـرا؟
ای نـاکـس و نـفــایـه تــن مـن در ایـن جــهـانهـمـسـایـه ای نـبـود کـس از تـو بــتـر مـرا
مـن دوسـتـدار خـویش گـمـان بـردمـت همـیجـز تــو نـبــود یـار بــه بــحـر و بــه بــر مـرا
بــر مـن تــو کـیـنـه ور شـدی و دام سـاخـتـیوز دام تـــو نـــبـــود اثـــر نــه خـــبـــر مـــرا
تــا مــر مــرا تــو غــافــل و ایـمــن بــیـافــتــیاز مکـر و غـدر خـویش گـرفـتـی سـخـر مرا
گــر رحـــمــت خـــدای نــبـــودی و فــضـــل اوافـگـنـده بــود مـکـر تـو در جـوی و جـر مـرا
اکـنون کـه شـد درسـت کـه تـو دشـمـن منینـیـز از دو دســت تــو نـگـوارد شــکــر مـرا
خـواب و خـور است کار تـوای بـی خـرد جـسدلیکـن خـرد بـه اسـت ز خـواب و ز خـور مرا
کـار خـر اسـت سـوی خـردمـنـد خـواب و خـورنـنـگ اسـت نـنـگ بــا خـرد از کـار خـر مـرا
مـن بـا تـو ای جـسـد ننـشـینم در این سـرایکـایـزد هـمـی بـخـوانـد بـه جـای دگـر مـرا
آنـجـا هنـر بـه کـار و فـضـایل، نه خـواب و خـورپـس خـواب و خـور تـو را و خـرد بـا هنر مرا
چـون پـیـش مـن خـلـایـق رفـتـنـد بـی شـمـارگــرچــه دراز مــانــم رفــتـــه شــمــر مــرا
روزی بــه پــر طــاعــت از ایـن گــنـبــد بــلــنـدبــیـرون پــریـده گـیـر چـون مـرغ بــپــر مـرا
هـرکــس هـمــی حــذر ز قــضــا و قــدر کــنـدویـن هـر دو رهــبــرنــد قــضــا و قــدر مــرا
نــام قــضــا خـــرد کــن و نــام قــدر ســـخـــنیـاد اسـت این سـخـن ز یـکـی نـامـور مـرا
واکنون که عقل و نفس سخـن گوی خـود منماز خـویـشـتـن چـه بــایـد کـردن حـذر مـرا؟
ای گـشـتـه خـوش دلـت ز قـضـا و قـدر بـه نامچـون خـویشـتـن سـتـور گـمـانی مـبـر مرا
قـول رسـول حــق چــو درخـتــی اسـت بــاروربــرگـش تــو را کـه گـاو تــوئی و ثــمـر مـرا
چـون بـرگ خـوار گـشـتـی اگـر گـاو نیسـتـی؟انـصــاف ده، مـگــوی جــفــا و مـخــور مـرا
ای آنـکـه دیـن تـو بــخـریـدم بـه جـان خـویـشاز جـــور ایــن گــروه خـــران بـــازخـــر مــرا
دانم کـه نیسـت جـز که بـه سـوی تـوای خـداروز حـــســاب و حــشــر مــفــر و وزر مــرا
گـر جـز رضـای تـوسـت غـرض مـر مـرا ز عـمـربــر چــیـزهـا مـده بــه دو عـالـم ظـفـر مـرا
وانـدر رضـای خـویش تـو، یـارب، بـه دو جـهـاناز خـــانــدان حـــق مــکــن زاســـتـــر مــرا
همچون پـدر بـه حق تـو سخن گوی و زهد ورززیرا کـه نیسـت کـار جـز این ای پـسـر مـرا
گـوئی کـه حـجــتــی تــو و نـالـی بــه راه مـناز نال خـشـک خـیره چـه بـندی کـمـر مـرا
آزرده کــــرد کـــژدم غــــربــــت جــــگـــر مـــراگـوئی زبــون نـیـافـت ز گـیـتــی مـگـر مـرا
در حـال خـویـشـتـن چـو هـمـی ژرف بــنـگـرمصـفـرا هـمـی بــرآیـد از انـده بــه سـر مـرا
گــویــم: چـــرا نــشــانــه تـــیــر زمــانــه کــردچــرخ بـــلــنــد جـــاهــل بـــیــدادگــر مــرا
گــر در کــمــال فــضـــل بـــود مــرد را خـــطــرچون خوار و زار کرد پس این بی خطر مرا؟
گـر بــر قـیـاس فـضـل بــگـشـتــی مـدار چــرخجــز بـــر مــقــر مــاه نــبــودی مــقــر مــرا
نـی نـی کـه چــرخ و دهـر نـدانـنـد قـدر فـضـلایـن گــفــتــه بــود گــاه جــوانـی پــدر مـرا
«دانش به از ضیاع و به از جاه و مال و ملک »ایـن خـاطـر خـطـیـر چـنـیـن گـفـت مـر مـرا
بـــا خـــاطـــر مـــنــور روشـــنـــتـــر از قـــمـــرنــایــد بــه کــار هــیــچ مــقــر قــمــر مــرا
بـــا لــشــکــر زمــانــه و بــا تــیــغ تــیــز دهــردین و خـرد بـس است سـپـاه و سـپـر مرا
گـر مـن اســیـر مـال شـوم هـمـچــو ایـن و آنانـدر شـکـم چـه بــایـد زهـره و جــگـر مـرا
انـدیـشـه مـر مـرا شـجــر خــوب بــرور اســتپــرهـیـز و عــلــم ریـزد ازو بــرگ و بــر مـرا
گـر بــایـدت هـمـی کــه بــبــیـنـی مـرا تــمـامچـون عـاقـلان بـه چـشـم بـصـیرت نگر مرا
مـنـگـر بـدیـن ضـعـیـف تـنـم زانـکـه در سـخـنزیـن چـرخ پـرسـتـاره فـزون اسـت اثـر مـرا
هر چـند مسـکنم بـه زمین اسـت، روز و شببـر چـرخ هـفـتـم اسـت مـجـال سـفـر مـرا
گـیـتــی ســرای رهـگـذران اســت ای پــســرزین بـهـتـر اسـت نـیز یکـی مـسـتـقـر مـرا
از هر چـه حـاجـت اسـت بـدو بـنده را، خـدایکـرده اسـت بـی نـیـاز در ایـن رهـگـذر مـرا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج