فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٣: سبک ز سینه ما ای غبار غم برخیز

سـبـک ز سـیـنـه مـا ای غـبــار غـم بـرخـیـزز همنشـینی ما می کـشـی الم بـرخـیزســر قـلـم بــشـکـن، مـهـر کـن دهـان دواتبه این سیاه دلان کم نشین و کم بـ…

سـبـک ز سـیـنـه مـا ای غـبــار غـم بـرخـیـزز همنشـینی ما می کـشـی الم بـرخـیز
ســر قـلـم بــشـکـن، مـهـر کـن دهـان دواتبه این سیاه دلان کم نشین و کم بـرخیز
گـذشـتـن از سـر گنج گهر سـخـاوت نیسـتکــریــمــی از ســر آوازه کــرم بـــرخــیــز
کلید گلشـن فردوس دسـت احـسـان اسـتبـهشـت می طـلـبـی از سـر درم بـرخـیز
بـــدار عـــزت مـــوی ســـفـــیـــد پـــیــران راز جای خویش بـه تـعظیم صبـحدم بـرخیز
درین دو وقت، اجابت گشاده پیشانی استدل شـب از نـتـوانـی سـپـیده دم بـرخـیز
گـرفـت دامـن گـل شـبـنـم از سـحـر خـیـزیزگرد خواب بشو دست و رو، توهم برخیز
امید فتـح و ظـفر هسـت تـا علم بـرجـاسـتفـروغ صـبـح نـخـوابـانـده تـا عـلـم بـرخـیز
دریـن جــهـان نـبــود فـرصـت کـمـربــسـتــنزخاک تـیره کمر بـستـه چـون قلم بـرخیز
بـه فـکـر دوسـت بـه بـالین گذار سـر صـائبچـو آفـتــاب ز آغـوش صـبــحـدم بــرخـیـز

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج