فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شماره ٣: ز ماه نو سفرم تا خبر نمی آید

ز مــاه نــو ســفــرم تــا خــبـــر نــمــی آیــدحـضـور خـاطر من از سـفر نمی آیدغــم زمــانــه چــنــان تــنــگ کــرده دایـره راکه صبـح را نفس از سینه…

ز مــاه نــو ســفــرم تــا خــبـــر نــمــی آیــدحـضـور خـاطر من از سـفر نمی آید
غــم زمــانــه چــنــان تــنــگ کــرده دایـره راکه صبـح را نفس از سینه نمی آید
فــشــرد پــنــجــه عــقــل بـــلــنــد بـــازو راکسی به تاک زبـردست برنمی آید
چـگونه بـی سبـب آید ز دل سخن بـه زبـانگهر بـه پای خود از بـحر بـرنمی آید
سـخـن شکسـتـه تـراود ز کلک پـر سـخـنمچها بـه شاخ ز جوش ثـمر نمی آید
گهر به خامه من همچو اشک در تاک استچه سود جوهریی در نظر نمی آید
رگ بــریـده تــاک از گـریـســتــن بــس کــردزمان گـریه من چـون بـسـرنمی آید
مدار چـشـم گـشـایش ز کـلـک خـود صـائبگـرهگـشـایی از نیشـکـر نمـی آید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج