فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٣: خوش خوش خرامان می روی، ای شاه خوبان تا کجا

خوش خوش خرامان می روی، ای شاه خوبان تا کجاشـمعی و پـنهان می روی پـروانه جـویان تـا کجـا؟ز انـصــاف خــو واکـرده ای، ظــلـم آشــکـارا کـرده ایخـونریز د…

خوش خوش خرامان می روی، ای شاه خوبان تا کجاشـمعی و پـنهان می روی پـروانه جـویان تـا کجـا؟
ز انـصــاف خــو واکـرده ای، ظــلـم آشــکـارا کـرده ایخـونریز دل ها کرده ای، خون کرده پـنهان تـا کجـا؟
غـبـغـب چـو طـوق آویخـتـه فـرمان ز مشـک انگیخـتـهصد شحنه را خون ریخته بـا طوق و فرمان تـا کجا؟
بـر دل چـو آتـش مـی روی تـیز آمـدی کـش مـی رویدرجوی جان خوش می روی ای آب حیوان تا کجا؟
طــرف کــلـه کــژ بــر زده گـوی گــریـبــان گــم شــدهبــنـد قـبــا بــازآمـده گـیـسـو بــه دامـان تــا کـجـا؟
دزدان شـبـرو در طـلـب، از شـمع تـرسـند ای عـجـبتـو شمع پـیکر نیم شب دل دزدی اینسان تـا کجا؟
هر لـحـظـه نـاوردی زنـی، جـولـان کـنـی مـردافـکـنینـه در دل تـنـگ مـنـی ای تـنـگ مـیـدان تــا کـجـا؟
گـــر ره دهـــم فـــریـــاد را، از دم بــــســـوزم بــــاد راحـدی است هر بـیداد را این حـد هجـران تـا کجـا؟
خــاقــانــی ایــنــک مــرد تـــو مــرغ بـــلــاپـــرورد تـــوای گوشه دل خـورد تـو، ناخـوانده مهمان تـا کجـا؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج